Kto sme

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je samostatná funkčná jednotka, patrí do ambulantnej primárnej starostlivosti, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám alebo skupinám v prirodzenom sociálnom prostredí. Zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s ambulanciou a ústavnou starostlivosťou o pacienta v jeho prirodzenou prostredí. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby (doliečovanie), o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronických chorých a o pacientov v terminálnom štádiu. Je určená pacientom všetkých vekových skupín, ktorých choroba vyžaduje pravidelné odborné ošetrenie alebo rehabilitáciu. Taktiež je určená pre tých, ktorí nemusia byť hospitalizovaní, ale ich akútny zdravotný stav im nedovoľuje návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Personálne vybavenie ADOS

 • Personálne zabezpečenie:
 • Odborný zástupca
 • Sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská   
 • Starostlivosť v komunite špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu
 • Ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi sú: fyzioterapeuti
 • Ďalšími pracovníkmi sú: odborní administratívni pracovníci,

Na základe indikácie lekára sestra samostatne vykonáva

 • podávanie injekcií a iných foriem liečiv,
 • kontroly fyziologických funkcií organizmu,
 • preväzy po úrazoch a operáciách,
 • ošetrenie rán (vredy predkolenia, dekubity,…),
 • ošetrovateľská rehabilitácia, nácvik sebaobslužných úkonov,
 • odbery krvi a iného biologického materiálu,
 • ďalšie úkony požadované ošetrujúcim lekárom a pacientom,
 • nadštandardné výkony podľa potrieb klienta,
 • polohovanie chorého, prevencia a liečba preležaním,
 • kŕmenie sondou,
 • starostlivosť o imobilného pacienta,
 • meranie fyziologických funkcií,
 • podávanie liekov a ich kontrola užívania,
 • sledovanie vitálnych funkcií,
 • preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom,
 • podávanie klyzmy, cievkovanie,
 • prevencia a ošetrenie dekubitov,
 • starostlivosť o inkontinentného pacienta,
 • podávanie všetkých druhov injekcií,
 • ošetrenie a výmena zberného vrecúška,
 • odbery biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica),
 • ošetrovateľská rehabilitácia, rehabilitácia fyziotera- peutom,
 • podanie infúzií,
 • komplexná starostlivosť v terminálnych štádiách choroby,
 • starostlivosť o imobilného pacienta,
 • komplexná starostlivosť o onkologického pacienta,
 • starostlivosť o diabetikov,
 • iné výkony podľa ošetrujúceho lekára.

Rozsah činnosti fyzioterapeuta

Tvoria špeciálne cvičenia uskutočňované pod vedením kvalifikovaného pracovníka-fyzioterapeuta (po úrazoch, mozgových príhodách, operáciách a pod.). Rehabilitácia sa môže poskytnúť na odporučenie ošetrujúceho lekára pacientom všetkých vekových skupín (dospelým aj deťom), ktorí potrebujú špeciálnu rehabilitáciu a nemusia byť hospitalizovaní alebo si chcú pobyt v nemocnici skrátiť.