Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Definícia a charakteristika odboru  Domácej Ošetrovateľskej Starostlivostic (ďalej len DOS)

Najširšia, všeobecne akceptovaná definícia domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá bola vyhlásená  vo Warhole r. 1980 uvádza, že je súčasťou kontinuálnej zdravotnej starostlivosti, pomocou  ktorej sú zdravotnícke služby poskytované jednotlivcom a rodinám v mieste ich bydliska a v komunite s cieľom zachovania, podpory, alebo prinavrátenia zdravia, alebo aspoň dosiahnutia maximálnej možnej úrovne  nezávislosti pri minimalizovaní dôsledkov neschopnosti a chorôb vrátane  terminálnych  stavov.

Môžeme povedať,  je to odborné ošetrovanie poskytované pacientom všetkých vekových kategórii od narodenia až do smrti sestrou, alebo pôrodnou asistentkou cestu Agentúr Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti v jeho prirodzenom sociálnom prostredí.

Náplň, hlavné úlohy a vymedzenie činnosti DOS

Centrom záujmu DOS je osoba, pacient  bio – psycho – sociálna bytosť, ktorá                sa momentálne nachádza  v určitom zdravotnom stave a v určitom prostredí. Koncepcia  domácej ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená princípom pevnej väzby a interakcie ľudskej bytosti so svojím vlastným sociálnym prostredím. Je poskytovaná individuálne osobe, pacientovi na základe holistického chápania s rešpektovaním ľudských práv, pri využití zostávajúcich potenciálov pacienta a začlenenia rodinných príslušníkov alebo blízkych  do starostlivosti. DOS zameriava sa na primárnu, sekundárnu a terciálnu prevenciu.

Koncepcia domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 • Holistické chápanie zdravia.
 • Identifikácia hlavných zdravotných potrieb jednotlivca, rodiny a komunity.
 • Dostupnosť služieb založených na princípoch rovnosti a spravodlivosti.
 • Komplexnosť služieb obsahujúcich liečbu, včasnú identifikáciu, intervencie a podporu zdravia.
 • Účasť jednotlivcov a komunít na otázkach týkajúcich sa ich zdravia.
 • Multidisciplinárny prístup a podporu zdravia prostredníctvom spolupráce s inými sektormi so zameraním na spoločenské, enviromentálne faktory ovplyvňujúce  znižujúce zdravie.


Cieľom DOS je udržať pacienta čím dlhšie v domácom prostredí, alebo inom sociálnom prostredí so zachovaním kvality života na čo najvyššej možnej úrovni.

Je charakterizovaná:


 • poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského

procesu pacientovi, rodine a komunite na navrátenie, podporu a upevňovanie  zdravia,

 • zmierňovaním utrpenia a zabezpečenie dôstojného zomierania,
 • doliečenie po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • predchádzanie zdravotným komplikáciám,
 • prevádzať edukáciu pacientovi, rodine a komunite v súvislosti so zdravotným stavom

a zodpovednosťou za vlastné zdravie, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.

Princípy DOS

 • Časová dostupnosť základnej pomoci spojená s krízovou intervenciou.
 • Jednoduchá dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb.
 • Odovzdanie klienta zodpovedajúcim službám v systéme pre zaistenie optimálnej starostlivosti.
 • Nadväznosť starostlivosti.
 • Multidisciplinárna spolupráca a koordinácia činností poskytovateľov.
 • Možnosť voľby klienta pri výbere služieb.
 • Individuálny prístup v rešpektovaní jedinečnosti človeka a jeho aktuálnych potrieb.
 • Diskrétnosť pri odovzdávaní informácii.
 • Účelnosť nákladov pre komunitný systém a podporu zdrojov komunity.

Úlohy  domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 • Chorým, veľmi starým, na pomoc a ošetrovanie odkázaným osobám umožniť, aby ostali čo najdlhšie žiť vo svojom domácom prostredí v navyknutých podmienkach,
 • v domácom prostredí realizovať preventívne opatrenia, aby sa predišlo chorob áma komplikáciám,
 • udržiavať a zvyšovať sebestačnosť pacienta vo všetkých aktivitách denného života,
 • poskytovať adekvátnu odbornú pomoc a ošetrovateľskú starostlivosť  zomierajúcim,
 • poskytovať odbornú a ošetrovateľskú rehabilitáciu pacientom v domácom prostredí,
 • na základe predchádzajúcich opatrení prispieť k zvýšeniu kvality a spokojnosti života,
 • poskytovať  individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových kategórii v domácom prostredí,
 • viesť pacienta a jeho rodinu k zodpovednosti za vlastné telesné a duševné zdravie,
 • zaisťovať dodržiavanie liečebného režimu a znižovať negatívny vplyv ochorenia na celkový telesný a duševný stav pacienta a jeho rodiny.

Vymedzenie činnosti

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje lekár všeobecnej ambulantnej starostlivosti,  lekár špecializovanej ambulancie, ale o poskytnutie DOS môže lekára požiadať pacient aj rodinný príslušník pacienta, alebo jeho zákonný zástupca, ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti, sestra a pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len ADOS). Práca sestry a pôrodnej asistentky je široká, nezávislá prepojená so sektormi súvisiacimi so zdravím.

Kritéria na poskytovanie DOS

 • jednotlivci vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
 • sú imobilní, čiastočné imobilní, psychiatrický pacienti,
 • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, alebo ju odmietli.

2. Formy  domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť  je realizovaná  ako

2 .1  Akútna  krátkodobá DOS

Je indikovaná pacientom s akútnym krátkodobým ochorením  ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, alebo je alternatívou hospitalizácie. Poskytuje  špecializovanú  ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v pooperačnom, alebo poúrazovom stave. Je poskytovaná niekoľko dní, alebo týždňov.

2.2 Dlhodobá DOS

Je  určená chronicky chorým pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje dlhodobú pravidelnú ošetrovateľskú starostlivosť,  ktorú poskytujú  sestry a pôrodné asistentky ADOS. Ide o integrovanú formu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sa nazýva komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Je poskytovaná najmenej tri mesiace, ale v mnohých prípadoch aj doživotne.

Vyžaduje

 • aby odbornú ošetrovateľskú starostlivosť prevádzali sestry s vysoko profesionálnymi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a praktickými zručnosťami,
 • samostatné, kritické, humánne myslenie,  rozhodovanie a konanie,
 • legislatívnu, ekonomickú a organizačnú

  3 Domáca starostlivosť  – jednorazová domáca starostlivosť

Je to využitie DOS na vykonávanie jednorazových  výkonov sestrami  na základe ordinácie lekára. Táto forma  je indikovaná v prípadoch, keď je potrebné zaistiť  návštevnú službu sestier u pacienta, pretože jeho zdravotný stav si vyžaduje poskytnutie okamžitej  odbornej ošetrovateľskej starostlivosti a pomoci.

3.1 Výhody  domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť  predstavuje perspektívnu formu poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen pre pacienta a jeho príbuzných, ale aj pre celé zdravotníctvo.

3.2 Výhody pre ekonomiku a rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR

 • Znižovanie finančných nákladov na zdravotnú starostlivosť,
 • úspora lôžok v nemocniciach a liečebniach pre dlhodobo chorých,
 • krátenie hospitalizácie a pobytu v lôžkových zariadeniach iba na nevyhnutný čas zvládnutia akútneho  zdravotného stavu pacienta,
 • komplexná starostlivosť v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou,
 • možnosť ošetrovania a liečby v domácom a prirodzenom  prostredí aj vo vzdialenejších oblastiach od  sídla ADOS.

3.3  Výhody pre pacienta

 • Pacient zotrváva počas onemocnenia a v terminálnom štádiu života v jemu známom domácom prostredí,  nestráca kontakt so svojimi príbuznými, ktorí sú mu oporou.
 • Urýchľuje proces uzdravovania, získavanie  sebestačnosti, nezávislosti a výrazne zvyšuje  kvalitu života.
 • Predchádzanie hospitalizácie a krátenie hospitalizácie.
 • Humanizácia zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, holistický prístup k pacientovi.
 • Predchádzanie nebezpečenstva nosokomialnych a infekčných onemocnení.
 • Individualizovaná ošetrovateľská starostlivosť, na ktorú má každý pacient nárok.
 • Výchova populácie k zodpovednosti za telesné a duševné zdravie.
 • Komplexnosť DOS spočíva v poskytovaní liečebno – preventívnej, ošetrovateľskej,

rehabilitačnej,  psychoterapeutickej, sociálnej a laickej  starostlivosti.

 • Komplexnosť DOS   je jedným z funkčných prvkov primárnej starostlivosti
 • Agentúry Domácej  Ošetrovateľskej Starostlivosti  (ADOS)

V Slovenskej republike ošetrovanie pacientov  v domácom  prostredí je zabezpečené cestou  Agentúr  domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS),  ktoré sú súčasťou primárnej  starostlivosti.  Patria medzi zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti zákon č. 578/2004 Z.z. § 7  a sú v sieti zdravotníckych zariadení.  Sú to  zdravotnícke zariadenia,  ktoré možno prevádzkovať len na základe povolenia. Prevádzkovať ADOS môže fyzická, alebo právnická osoba, pričom musí spĺňať  podmienky ustanovené zákonom 578/2004Z.z., §. 7. Povolenie na prevádzkovanie ADOS vydáva samosprávny kraj, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa uvedeného zákona. Vydaním povolenia sa prevádzkovatelia ADOS stávajú  samostatnými podnikateľmi, alebo vznikajú ako s.r.o. v súlade so záväznými  právnymi predpismi. V systéme poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku majú ADOS postavenie samostatného právneho subjektu. Ich cieľom je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou.

Lengyelová  Terézia