Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je samostatná funkčná jednotka, patrí do ambulantnej primárnej starostlivosti, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám alebo skupinám v prirodzenom sociálnom prostredí.

Personálne vybavenie ADOS
  • Personálne zabezpečenie
  • Odborný zástupca
  • Sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská
  • Starostlivosť v komunite špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu
  • Ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi sú: fyzioterapeuti
  • Ďalšími pracovníkmi sú: odborní administratívni pracovníci